Ilmastoetsivät 2020-2021

Ilmastoetsivät 2020–2021

Climate detectives -logo.

Euroopan avaruusjärjestö ESA kutsuu opettajat ja 8–15-vuotiaat koululaiset osallistumaan Ilmastoetsivät-projektiin, joka käynnistyy syyskuussa 2020 ja kestää koko lukuvuoden. Projektissa koululaiset alkavat ilmastoetsiviksi ja oppivat Maan ympäristöstä ja ilmastosta. Ilmastoetsivien tehtävä on tunnistaa paikallinen ilmasto-ongelma, ja tutkia sitä satelliittikuvien tai omien maastossa otettujen mittausten avulla. Lopuksi oppilaat ehdottavat tapaa ongelman vaikutusten vähentämiseen tai seurantaan. Aivan projektin lopuksi oppilaat jakavat tuloksensa ESA:n ilmastoetsiväyhteisölle projektin verkkoalustalla. Näin kaikki ryhmät voivat oppia toistensa työstä, ja oppilaat saavat mahdollisuuden kasvattaa tietoisuutta tutkimastaan ongelmasta. Auttakaa ESA:ta auttamaan Maan ilmastoa!

Yhteistyössä

 • Esero
 • ESA

Ilmastoetsivät 2020–2021 -projektissa on kolme vaihetta:    

Vaihe 1

Vaihe 1 – Ilmasto-ongelman tunnistaminen (17.9.2020–30.11.2020).

Ensimmäisessä vaiheessa oppilaat tunnistavat ilmasto-ongelman, jota he alkavat tutkia ilmastoetsivän roolissa. Oppilaiden tulee määritellä ilmasto-ongelma omien opintojensa lomassa esiin nousseiden kysymysten ja omien lähiympäristöstään tekemiensä havaintojen perusteella.

Tiimeillä on aikaa 30.11.2020 asti tunnistaa ilmasto-ongelma ja lähettää tutkimussuunnitelma verkossa. Tutkimussuunnitelman on sisällettävä seuraavat tiedot:

 1. Tutkimuksen nimi.
 2. Tutkimuskysymys.
 3. Kuvaus tutkittavasta paikallisesta ilmasto-ongelmasta.
 4. Millaista kaukokartoitustietoa tutkimuksessa käytetään.
 5. Kuvaus siitä, miten ilmasto-ongelmaa aiotaan tutkia ja millaisilla tiedoilla, sekä siitä, miten tutkimuksessa käytettävä tieto kerätään.

Kaukokartoituksen ja ilmastotutkimuksen parissa työskentelevät tutkijat arvioivat kaikkien projektiin osallistuvien tiimien tutkimussuunnitelmat. Tiimit saavat tutkijoilta palautetta ja suosituksia joulukuun 2020 aikana.

Vaihe 2

Vaihe 2 – Ilmasto-ongelman tutkiminen (1.12.2020–18.4.2021)

Toisessa vaiheessa oppilaat keräävät, analysoivat ja vertailevat tietoa. He muodostavat loppupäätelmän tutkimastaan ongelmasta. Tutkimustiedon käyttäminen tutkimuksessa on pakollista. Tutkimustieto voi olla satelliiteilla kerättyä kaukokartoitustietoa tai maan päältä kerättyä mittaustietoa. Tieto voidaan myös kerätä oppilaiden suorittamien mittausten avulla, tai se voi olla yhdistelmä oppilaiden ja tutkijoiden tuottamaa tietoa.  Tiimit voivat esimerkiksi tehdä säämittauksia ja verrata niitä aikaisemmin kerättyihin säätietoihin.

Vaiheen 2 aikana ESA tai kansalliset koordinaattorit järjestävät verkkotapahtumia, joiden aikana tiimit saavat esittää tutkimukseensa liittyviä kysymyksiä tutkijoille.

Vaihe 3

Vaihe 3 – Tulosten jakaminen ja vaikuttaminen (19.4.2021–19.5.2021)

Me voimme kaikki vaikuttaa ilmastoon! Tutkimuksen tulosten perusteella oppilaat päättävät, mitä he haluavat yksilöinä ja kansalaisina tehdä ongelman vaikutusten pienentämiseksi tai seuraamiseksi. Toimien ei tarvitse rajoittua kouluaikaan. Oppilaat voivat esimerkiksi esitellä ideansa perheilleen ja ottaa sen käyttöön perheensä arjessa, tai he voivat kasvattaa oman yhteisönsä tietoutta ongelmasta pitämällä aiheesta esityksiä.

Tiimien tulee tallentaa ja toimittaa todisteita toteutetuista toimista, ja jakaa ne ESA:n ilmastoetsivien yhteisön kanssa verkkoalustalla . Kaikki tutkimuksensa jakaneet tiimit saavat todistuksen projektiin osallistumisesta postilla kesäkuussa 2021. Parhaat tutkimukset esitellään verkkoalustalla, ja näiden tutkimustiimeille lähetetään ESA:n Ilmastoetsivät-teemainen palkinto. Nuorimpien ilmastoetsivätiimien (8–10-vuotiaiden) jakamat tutkimukset esitellään myös ESA Kids -verkkosivulla.

Kuka voi osallistua?

Kaikkien seuraavien kriteereiden on täytyttävä, jotta tiimi voi osallistua ESA:n Ilmastoetsivät-projektiin:

 • Tiimien jäsenten on oltavat 8–15-vuotiaita.
 • Pienin sallittu tiimikoko on 2 oppilasta, suurin sallittu tiimikoko on yksi kokonainen luokka.
 • Yksi opettaja voi olla osana enintään kolmea opiskelijatiimiä.
 • Vähintään 50 %:lla tiimin jäsenistä tulee olla jonkin ESA:n jäsenmaan kansalaisuus.
 • Tiimin jäsenten on täytettävä vähintään yksi seuraavista vaatimuksista:
 • Jokaisella tiimillä on oltava valvojana opettaja, joka toimii tiimin yhteyshenkilönä ESA:n Education Officelle ja kansalliselle koordinaattorille, jos sellainen on.
 • Jokainen tiimi voi lähettää projektiin yhden tutkimussuunnitelman, ja oppilaat voivat kuulua vain yhteen tiimiin kerrallaan.

Tutkimusta suunnitellessaan tiimien on huomioitava seuraavat:

 • Jokaisen tiimin on ilmoittauduttava ja lähetettävä tutkimussuunnitelmansa verkossa.
 • Tutkimuksessa on käytettävä tutkimustietoa (kaukokartoitustietoa tai maassa mitattua tietoa) ja sen on liityttävä aihepiiriltään ilmastoon.

 

Ilmastoetsivät-projektiin osallistumalla tiimit vakuuttavat, että projektille lähetetty tutkimussuunnitelma ei ole tekijänoikeuslainsäädännön vastainen ja että tiimillä on oikeus käyttää tutkimuksessa mahdollisesti muilta lainattua sisältöä. ESA ei ota vastuuta tutkimussuunnitelmien lainmukaisuuden tarkistamisesta.

Julkaisemalla tutkimustuloksensa tiimit vakuuttavat ymmärtävänsä, että heidän projektinsa voidaan jakaa Climate Detectives -verkkoalustalla. Projektiin osallistuvat tiimit antavat ESA Educationille ja sen kumppaneille oikeuden käyttää tiimin tutkimussuunnitelmaa tai sen osia valistus- ja koulutustarkoituksissa.

Yhteistyö eurooppalaisten kaukokartoituksen ja ilmastotutkimuksen asiantuntijayhteisöjen jäsenten kanssa on tärkeä osa projektia, sillä se esittelee oppilaille tosielämän tieteellistä tutkimusta ja vahvistaa oppilaiden motivaatiota ja osaamista. Tiimeille voidaan joutua asettamaan maakohtainen enimmäismäärä, jotta projektin järjestäjät voivat antaa tieteellistä palautetta kaikille tutkimussuunnitelmansa lähettäneille tiimeille. ESA Education ja kansalliset koordinaattorit tekevät parhaansa kyetäkseen antamaan muodollista palautetta kaikista tutkimussuunnitelmista. Mikäli osallistujamäärä kuitenkin on suuri, ESA ja kansalliset koordinaattorit pidättävät oikeuden sulkea projektin ilmoittautumisen ilmoitettua aikaisemmin tai järjestää valintaprosessin, jossa projektiin valitaan toteuttamiskelpoisimmat tutkimussuunnitelmat.

Jos sinulla on kysyttävää, vieraile Ilmastoetsivät-projektin englanninkielisellä FAQ-sivustolla osoitteessa https://climatedetectives.esa.int/, tai kysymyksesi sähköpostilla englanniksi osoitteeseen climate.detectives@esa.int.

Ilmastoetsivät 2020–2021