Tiedeleireillä tehtävä maisteritutkielmaan liittyvä tutkimus

Tutkimuslupa

”Tiedeleirien mahdollisuudet lisätä innostusta tieteitä kohtaan ja edistää oppimista tekemisen kautta” -tutkimus ja pyyntö osallistua tutkimukseen

Lastanne pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan tiedeleiriohjelman vaikuttavuutta lasten oppimistuloksiin ja innostuneisuuteen tieteitä kohtaan. Tutkimus on osa maisterintutkielmaa, jota tekee Eeva Tiihonen Helsingin yliopistolta. Tutkimuksen aineisto kerätään kesän 2023 tiedeleirien aikana viikoilla 24-27. Tutkimukseen osallistuvan lapsen tulee olla iältään vähintään yhdeksänvuotias. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Lapsi voi kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen, keskeyttää osallistumisen tai peruuttaa jo antamansa suostumuksen syytä ilmoittamatta milloin tahansa tutkimuksen aikana. Tästä ei aiheudu hänelle kielteisiä seurauksia. Mikäli huoltaja ei ole antanut tutkimuslupaa tai lapsi itse ei halua osallistua tutkimukseen, hänelle tarjotaan korvaavaa tekemistä siksi ajaksi, kun muu ryhmä täyttää tutkimuslomaketta.

Tutkimus suoritetaan osana leirin alkututustumista sekä osana yhtä tiedeleirin ohjelmaa paperisin lomakekyselyin, jotka kestävät alle 10 minuuttia. Lisäksi aineistoksi kerätään lapsen ohjelman aikana tuottama piirustus. Kyselyillä pyritään kartoittamaan osallistujien mielipiteitä tieteitä sekä eritellysti biologiaa kohtaan ennen ohjelmaa ja sen jälkeen sekä tietoa siitä, mitä lapset ovat oppineet ohjelman aikana. Vastauslomakkeita säilytetään tietoturvallisessa lukitussa kaapissa, kunnes aineisto anonymisoidaan ja nimitiedot poistetaan.

Kerättäviä tietoja ovat lapsen etu- ja sukunimi, ikä, sukupuoli sekä mielipidevastaukset ja tiedon soveltamiskykyä kuvaava piirros. Nimitietoa käytetään ainoastaan kerättyjen tietojen yhdistämiseen ja se poistetaan aineistosta heti yhdistämisen jälkeen. Tietosuojailmoituksessa on kerrottu lisää henkilötietojen käsittelystä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa

Eeva Tiihonen
050 919 7035
eeva.k.tiihonen@helsinki.fi
maisteriopiskelija, Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma
Helsingin yliopisto

Tietosuojailmoitus

Lapsesi on osallistumassa tieteelliseen tutkimukseen. Tässä tietosuojailmoituksessa sinulle kerrotaan henkilötietojesi ja/tai lapsesi henkilötietojen käsittelystä osana tutkimusta. Sinulla on lain mukaan oikeus saada nämä tiedot.

  1. Rekisterinpitäjä(t)

Rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta tutkimuksessa.

Tämän tutkimuksen rekisterinpitäjä ja tutkimuksen toteuttaja on:
Eeva Tiihonen, eeva.k.tiihonen(at)helsinki.fi

Työnohjaajina toimivat:

Arja Kaasinen, yliopistonlehtori, arja.kaasinen(at)helsinki.fi

Jaanika Blomster, vanhempi yliopistonlehtori, jaanika.blomster(at)helsinki.fi

  1. Henkilötietojen käsittelijä(t)

Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan tahoa, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ja sen antamien ohjeiden mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijän kanssa on laadittava tietojenkäsittelysopimus. Tässä tutkimuksessa henkilötietojen käsittelijänä toimii tutkimuksen toteuttaja.

Tutkimuksen toteutuksen aikana rekisterinpitäjä voi käyttää myös muita henkilötietojen käsittelijöitä, joita ei pystytä nimeämään etukäteen. Käsittelijöiden kanssa tehdään aina tarvittavat sopimukset ja niiden soveltuvuus henkilötietojen tietoturvalliseen käsittelyyn arvioidaan ennen sopimuksen tekoa. Rekisteröityä informoidaan käsittelijän käyttämisestä erikseen, jos muutos on merkittävä rekisteröidyn näkökulmasta.

Tutkimustiedon oikeellisuuden varmistamiseksi rekisterinpitäjä voi antaa tietoja käsiteltäväksi (ensisijaisesti ilman suoria tunnistetietoja) ns. tutkimuksen monitoroijalle tai verifioijalle määräajalle, mikäli tämä on välttämätöntä. Nämä toimivat tutkimushenkilöstön valvonnassa ja heidän kanssaan tehdään tietojenkäsittelysopimukset.

  1. Henkilötietojen muu luovuttaminen tutkimuksen aikana

Lapsesi tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta sivullisille.

  1. ”Tiedeleirien mahdollisuudet lisätä innostusta tieteitä kohtaan ja edistää oppimista tekemisen kautta” -tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot

Lapsesi henkilötietoja käsitellään tiedotteessa kuvattua tutkimustarkoitusta varten.

Tutkimuksessa lapsestasi kerätään seuraavia henkilötietoja: kyselyvastaukset, kirjalliset ja kuvalliset tuotokset, ikä, sukupuoli. Tietojen kerääminen perustuu tutkimussuunnitelmaan.

Tutkimuksessa ei käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiä.

  1. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tieteellisessä tutkimuksessa

Tutkittavan suostumus (tietosuoja-asetuksen artikla 6.1.a, erityiset henkilötietoryhmät 9.2.a)

  1. Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle

Tutkimuksessa lapsesi tietoja ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

  1. Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuuhenkilö. Tutkimuksen rekisteriin tallennetaan vain tutkimuksen tarkoituksen kannalta välttämättömiä tietoja.

Tunnistettavuuden poistaminen

Aineisto anonymisoidaan aineiston perustamisvaiheessa (kaikki tunnistetiedot poistetaan täydellisesti, jotta paluuta tunnisteelliseen tietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja).

Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan

Nimitiedot poistetaan paperilomakkeista tietojen yhdistämisen jälkeen.

  1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TUTKIMUKSEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Tutkimusrekisteri anonymisoidaan tutkimuksen päätyttyä arviolta 10.2023 mennessä eli kaikki tunnistetiedot poistetaan täydellisesti, jotta paluuta tunnisteelliseen henkilötietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä tapauksissa. Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa kuten, jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla)

Sinulla on oikeus saada toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on mahdollista ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeuksista poikkeaminen

Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Oikeuksista voidaan poiketa myös jos rekisteröityä ei pystytä tai ei enää pystytä tunnistamaan.

Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko

Tutkimuksessa henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi, ts. profilointi vaan henkilötietojasi ja ominaisuuksia arvioidaan laajemman tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään:

Eeva Tiihonen, eeva.k.tiihonen(at)helsinki.fi, 050 919 7035

Ohjaaja: Arja Kaasinen, yliopistonlehtori, arja.kaasinen(at)helsinki.fi

Ohjaaja: Jaanika Blomster, vanhempi yliopistonlehtori, jaanika.blomster(at)helsinki.fi

 

Kohdassa 1 luetellut henkilöt toimivat tässä tutkimuksessa yhteisrekisterinpitäjinä, eli ne vastaavat yhdessä henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Tutkittavat voivat tehdä kaikki tutkimukseen liittyvät pyynnöt rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi Eeva Tiihoselle. Tutkittava voi käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan suhteessa kuhunkin rekisterinpitäjään ja kutakin rekisterinpitäjää vastaan. Tällöin vastaanottaja välittää pyynnön tai vaatimuksen myös muille yhteisrekisterinpitäjille.

Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ajantasaiset yhteystiedot.