Ota – Tiedettä taiteesta

Heureka on mukana Erasmus+ -rahoitetussa kansainvälisessä hankkeessa, jossa tuotetaan materiaalia etäoppimiseen sekä kouluille että elinikäisen oppimisen tavoitteisiin yhdistämällä kemiaa, fysiikkaa ja matematiikkaa kuvataiteeseen. 101 oppisisältöä yläkouluille -kokonaisuus vastaa eurooppalaisten opettajien kokemuksiin siitä, mikä helpottaa matemaattisten aineiden opetusta ja ymmärtämistä.Esimerkiksi matematiikasta tuttu kultaisen leikkauksen käsite löytyy myös musiikista, tanssi antaa hyviä oivalluksia fysiikasta, ja maalausten kautta voi ymmärtää molekyylitason kysymyksiä sekä kemiallisia reaktioita. Kuvataiteen klassikot tulevat oppimateriaaleissa tutuiksi, mutta myös oma luovuus saa sijansa. Esimerkiksi tarinallisuus helpottaa ymmärtämistä, kun aiheena on vaikkapa laboratorioturvallisuus.Materiaalit sopivat aktivoimaan erityisesti 12–14-vuotiaita sekä luokkahuoneessa että etäoppimisessa. Oppimateriaalit ovat käytettävissä myös muille ikäryhmille.
Yhdessä Heurekan kanssa hanketta toteuttavat slovenialaiset ic Geoss, Narodna galerija ja Osnovna Sola sekä kyproslainen Innovade.


Tutustu OTA-hankkeen sisältöihin

101-oppimateriaalia yläkouluun

Lue lisää

OTA-hankkeen kansainväliset sivut

Lue lisää

Scientix blog

Lue lisää
 • Mikä OTA-hanke?

  Hanke: Erasmus+ -ohjelma, avaintoimi 2: innovointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa edistävä yhteistyö

  Hankkeen kesto: Kaksi vuotta (1.4.2021–31.3.2023)

  Hankkeen nimi: Online Teaching Advancement – Science through Art (Verkko-opetuksen kehittämishanke – Tiedettä taiteesta)

  Hankkeen lyhenne: OTA

  Verkkosivu: https://ota-project.eu/ (myös suomeksi)

  Facebook-sivu: Online Teaching Advancement

  Lisätietoa: paula.havaste@heureka.fi


  Yhteistyökumppanit


  Oppimiskeskus Geoss Ltd (Slovenia)
  Slovenian Kansallisgalleria (Slovenia)
  Litijan peruskoulun ala-aste (Slovenia)
  Konsultointiyritys INNOVADE L.I. Ltd (Kypros)
  Tiedekeskussäätiö/Heureka (Suomi)
  Tutkimus- ja aloitekeskus CESIE (Italia)

 • Vahvuutta verkko-opiskeluun

  OTA-hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön innovatiivinen
  opetusmenetelmä matematiikan, kemian ja fysiikan oppiaineisiin.
  Hankkeella pyritään lisäksi vastaamaan koronapandemian aiheuttamiin
  opetuksen ja oppimisen haasteisiin.

  Koronapandemian puhjettua tuhannet oppilaat ja opettajat joutuivat
  siirtymään lyhyellä varoitusajalla etäopetukseen. Tilanne tuli
  yllätyksenä kaikille koulutuksen järjestäjille, joiden täytyi mukautua
  uuteen tilanteeseen ja etsiä nopeita ratkaisuja muutoksen tuomiin
  haasteisiin.

  Oppimistavoitteiden toteutumisen lisäksi opettajien oli huolehdittava
  oppilaiden sosiaalisesta hyvinvoinnista ja ehkäistävä syrjäytymistä
  tilanteessa, jossa kouluympäristössä ja retkillä tapahtuvaa sosiaalista
  vuorovaikutusta ei voitu enää järjestää.

  Hankkeen päätavoitteena on kehittää uusia oppimistilanteita sekä tukea
  opetusta tavalla, joka edistää luottamuksen rakentumista ja
  henkilökohtaista kasvua myös etäopetuksessa. Tavoitteena on myös
  ehkäistä lasten eristäytymistä ja syrjäytymistä tilanteissa, joissa
  lasten on vietettävä pidempiä aikoja erillään ikäisistään ja
  ystävistään.

 • Siltoja tieteen ja taiteen välille

  OTA-hankkeessa matemaattisten aineiden verkko-opetuksen haasteisiin
  pyritään vastaamaan taiteen avulla. Tavoitteena on tuottaa positiivisia
  oppimiskokemuksia ja parantaa oppimistuloksia. Hankkeessa eri
  taiteenlajeja ja ilmaisumuotoja hyödyntämällä luodaan uusia
  verkko-oppimisen tapoja, joiden avulla voidaan sekä saavuttaa
  opetussuunnitelmien tavoitteet ja että vähentää eristäytyneisyyden
  tunnetta.

  OTA-hankkeen yhteistyökumppanit haluavat välittää perus- ja toisen
  asteen tiedeaineiden opettajien käyttöön taitoja ja tietoja, joiden
  avulla voidaan luoda uudenlaisia innostavia oppimisympäristöjä ja
  positiivisia oppimiskokemuksia matemaattisten aineiden oppimisen sekä
  tieteen ja taiteen arvon edistämiseksi.

  Hankkeen yhteistyökumppanit tarjoavat opetusyhteisön sidosryhmille
  opetuksen järjestämiseen tarvittavat materiaalit sekä mahdollisuuden
  vaihtaa kokemuksia, parhaita käytäntöjä ja verkostoitua.

  Lisäksi OTA-projektin tavoitteena on vaikuttaa kunkin hankkeen kumppanin
  kotimaan päätöksentekijöihin, jotta ne tarjoaisivat ohjeistuksia ja
  tukea matemaattisten aineiden tehokkaan verkko-opetuksen
  mahdollistamiseksi.

 • Hankkeen tuotokset

  Tuotosindikaattori (OI) 1 Kohderyhmän oppimistarpeita koskeva raportti

  Tutkitaan matemaattisten aineiden verkko-opetukseen liittyviä haasteita
  ja laaditaan toimintamalleja, joiden avulla herätetään oppilaiden
  kiinnostus ja innostetaan tutkimaan ja oppimaan.

  OI2 OTA-opetusmenetelmä

  Kehitetään uusi opetusmenetelmä, jossa taidetta hyödynnetään matemaattisten aineiden verkko-opetuksessa.

  OI3 OTA-opetuksen työkalupakki

  Kehitetään opetuksen työkalupakki ja koulutusohjelma, jotka tukevat
  visuaalisia ja muita taidemuotoja hyödyntävää matemaattisten aineiden
  opetusta.

  OI4 OTA-hankkeen MOOC-verkkoalusta koulutusalan toimijoille

  Kehitetään MOOC-verkkoalusta, jonka tarkoituksena on tukea opettajia
  verkko-oppituntien järjestämisessä sekä tuoda opetukseen ja oppimiseen
  uusia näkökulmia.

Lisätietoa

Heurekassa hankkeesta vastaa teematuottaja
Pala Havaste

paula.havaste@heureka.fi