Ansvar på Heureka

Heurekas strategi innehåller ett löfte om vårt ansvar:
Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet styr alla våra aktiviteter.

Ansvar och hållbar utveckling är en del av vårt upplevelseerbjudande. Heureka visar ständigt innehåll som ökar medvetenheten om ansvar. Till exempel ingår klimatförändringar, biologisk mångfald och socialt ansvar i vårt utställningsinnehåll, programtjänster och evenemang.

Ekokompass

Heureka beviljades Ekokompass miljöcertifikat den 7 januari 2023. Finlands Naturskyddsförbunds Ekokompass är ett av Finlands mest kända branschoberoende miljösystem, som bygger på den internationella ISO 14001-standarden.

Ekologiskt ansvar i Heureka

Heurekas miljölöfte

Vetenskapscentret Heureka tar hänsyn till miljöaspekter i all sin verksamhet och utvecklar sin verksamhet för att minska skadliga miljöeffekter. Vi uppmuntrar vår personal och besökare att vara ekologiska och hållbara. Heureka ökar miljömedvetenheten genom sitt innehåll.

Förnybar energi

Heureka använder endast inhemsk elenergi producerad med 100 % förnybara energikällor, och uppvärmningsmetoden är 100 % förnybar geotermisk energi. Hösten 2023 installerades solpaneler på Heurekas tak som kan täcka cirka 5 % av Heurekas energibehov. I framtiden är målet att öka antalet paneler samtidigt som grundläggande reparationsåtgärder utförs på taket.

Vi har minskat energiförbrukningen på många olika sätt, t.ex. genom att sänka temperaturen i våra lokaler under eldningssäsongen och ändra belysningen till LED-ljus. Vårt mål är att ständigt hitta nya sätt att minska vår energi- och elförbrukning.

Återvinning

Att sortera och återvinna avfall och minimera materialåtgången är viktigt för oss. Ekologi är en stark utgångspunkt för designen i alla utställningsprojekt och andra produktioner. Utbildning har ordnats för våra anställda om miljöpåverkan av olika material, inköp och relaterade transporter.

Heurekas egenproducerade växlande utställningar är i första hand utformade för att återvinnas genom exportverksamhet. Målet är att utställningarna ska resa till minst 2–4 olika destinationer efter Heureka. I planeringen tas hänsyn till att utställningarnas livscykel bör vara cirka 10 år eller ännu mer. Heurekas utställningar har tagits utomlands sedan 1990.

Användning av kollektivtrafik

Koldioxidavtrycksberäkningarna för 2021 och 2022 visade att långt över hälften av Heurekas koldioxidavtryck består av att allmänheten främst kommer till Heureka i sina egna bilar. Vi vill uppmuntra alla att komma till Heureka med kollektivtrafik. Heureka är lätt att nå med t.ex. tåg, eftersom det bara är några minuters promenad från Dickursby tågstation till Heureka. Heureka är också lättillgänglig med cykel från det omgivande området, och det finns också en stadscykelstation framför Heureka.

Läs mer om våra ankomstanvisningar .

STF och Ekokompassi

För en hållbar utveckling av den finska turistnäringen har Visit Finland utvecklat programmet Sustainable Travel Finland (STF) och märkningen för turistnäringen. Heureka har fått STF-märket i början av året 2024.

Heureka tilldelades Ekokompass den 7 januari 2023. Ekokompass miljöprogram hjälper oss att genomföra miljöåtgärder i Heureka på ett riktat och planerat sätt. Med den har vi byggt upp ett miljöprogram med mål och åtgärder för att minska miljöpåverkan och öka ett positivt fotavtryck. Det utarbetade miljöprogrammet granskades av en extern revisor den 7 november 2023 och efter revisionen tilldelades Heureka miljöcertifikatet Ekokompass.

Heureka Shops hållbara lösningar

Heureka Shops koldioxidavtryck var 34 ton CO2eq i 2022 års beräkning. Detta motsvarar de årliga koldioxidutsläppen för cirka 3–4 genomsnittliga finländare. Mer än hälften av koldioxidavtrycket kommer från försäljningsprodukter. Målet är att minska miljöskador orsakade av produkter, t.ex. öka antalet miljöcertifierade försäljningsprodukter tillverkade av återvunnet material i urvalet.

Vetenskapsrestaurangens ansvar

Heurekas Vetenskapsrestaurangens utbud är inriktat på vegetariskt mat och till exempel sopp- och salladsbordet är helt veganskt. Kanresta Oy ansvarar för driften av Vetenskapsrestaurangen, som delar ut sin utdelning till Suomen Terveydelle-samlingen av sin ägare, Finlands Folkhälsoförbund. Donationer används för att stärka de viktigaste grundpelarna för den finländska folkhälsan till förmån för pediatrisk forskning, mental hälsa, hjärt- och kärlsjukdomar och äldres säkerhet. Kanresta har under lång tid haft rätt att använda varumärket Socialt företagande som bevis på den framgångsrika kombinationen av affärsmässiga och sociala mål. Deras mål är att minska belastningen på miljön genom att välja hållbar utveckling och systematiskt öka användningen av ekologiska produkter. Kanresta har Ekokompass miljöcertifikat. Kanresta tillhör Portaat Luomu-systemet och är medlem i Pro Luomu.

Socialt ansvar på Heureka

Allmänt

Heureka är för alla. Tillgänglighet, jämlikhet och mångfald är mycket viktigt för oss och styr all vår verksamhet. Vi undersöker potentiella målgrupper och tar bort hinder för deltagande. Med hjälp av deltagande vetenskapscentersarbete kontaktar vi underbetjänade publikgrupper, utökar deltagandet och diversifierar vår publikbas. I FINSCI närmar vi oss nya grupper genom nya sätt att kommunicera, t.ex. publik med invandrarbakgrund.

Jämställdhet

Alla är välkomna till Heureka. Vi ser mångfald som en styrka och vi vill att alla ska kunna njuta av Heurekas upplevelser på egen hand. Vi har tagit fram Heurekas interna jämställdhets- och jämställdhetsplan, vars mål är att förbättra jämställdheten i vår organisations verksamhet.

Vi är alla gemensamt ansvariga för en säkrare Heureka. Därför vill vi att alla i framtiden ska följa våra safe space-principer på Heureka som vi håller på att utarbeta och som kommer att publiceras t.ex. på vår hemsida. Diskriminering, trakasserier eller mobbning är inte tillåtet i Heureka. Vår personal har fått i uppdrag att ingripa i sådan verksamhet.

Vi uppmärksammar tillgänglighet och jämlikhet och mångfald i all vår verksamhet och i de utställningar och annat innehåll vi producerar. Vår personal har aktivt deltagit i mångfaldsutbildningar som har ordnats hösten 2023.

Tillgänglighet och tillgänglighet

Vi uppmärksammar ständigt mångfald i allt vårt arbete. Vi gör vår kommunikation så att den når olika människor på sätt som är tillgängliga för dem. Olika grupper har tagits med i vår prissättning och vår verksamhet är förlagd till tillgängliga lokaler. Information och upplevelser erbjuds i Heureka genom olika sinnen. Hinder för förståelse har tagits bort genom att erbjuda olika språkalternativ – inklusive klarspråk. Vi tar också hänsyn till olika lärostilar i vår verksamhet.

Mer information om tillgängligheten för våra anläggningar och tjänster på sidan om tillgänglighet.

Information om vår digitala tillgänglighet finns i vår tillgänglighetsbeskrivning.

Ekonomiskt ansvar i Heureka

Allmänt

Vetenskapscenter Heureka är ett allmännyttigt samfund och inte strävar efter ekonomisk vinning. För verksamheten på vetenskapscentret Heureka svarar Stiftelsen Vetenskapscentrum.

Tiedekeskussaätiö bildar en koncern som omfattar två helägda dotterbolag till stiftelsen: Heureka Overseas Productions Ltd Oy, som sköter exportverksamheten för Heurekas egna utställningar, och Tiedekauppa Magneetti Oy, som har butiker som drivs under namnet Heureka Shop i Heureka och Kampens köpcentrum, samt webbutik.

Stödpelarna i Stiftelsen Vetenskapscentrums ekonomi är anslaget från Vanda stad för driftskostnader och det allmänna anslaget från undervisnings- och kulturministeriet, som tillsammans täcker cirka hälften av den årliga finansieringen. Den viktigaste inkomsten från stiftelsens egen verksamhet är intäkterna från inträdesbiljetter. Andra betydande intäkter är intäkter från partnerskap, andrahandsuthyrning och vetenskapsläger.

Heurekas publik påverkar också regionens ekonomi. Enligt forskning spenderar varje besökare på Heureka i genomsnitt cirka 50 euro på produkter och tjänster utanför Heureka under sin resa.

Heureka påverkar samhället genom att samla på sig vetenskapligt kapital i en anda av livslångt och livslångt lärande. Heureka bygger samhällets framtid utifrån undersökt information.