Mitt i katastrofen

Lär dig om resiliensen

Inlärningshelheten för utställningen Mitt i katastrofen

 

Den ämnesövergripande inlärningshelheten bygger vidare på temana
i utställningen Mitt i katastrofen. Uppgifterna kan behandlas inom olika läroämnen i de högre klasserna i lågstadiet samt i högstadiet och läroanstalter på andra stadiet.

Inlärningshelheter

Den ämnesövergripande inlärningshelheten består av uppgifter som är avsedda att användas inom flera olika läroämnen. I läromedlet får eleverna lära sig mer om naturkatastrofer och om hur människor kan påverka uppkomsten
av dem och minska deras konsekvenser genom beredskap.

Syften med inlärningsuppgifterna:
Inlärningsmålet för materialet är att öka elevernas förståelse för vad resi-
liens är och hur den kommer till uttryck inom olika delområden av livet. Framför allt granskas resiliensen i förhållande till naturkatastrofer.

Användning av inlärningshelheten:
Uppgifterna kan behandlas inom olika läroämnen i de högre klasserna i lågstadiet samt i högstadiet och läroanstalter på andra stadiet.

Motsvarighet i läroämnena och läroplanen:
Innehållet i helheten kan användas inom följande ämnen och ämnesområden: biologi, fysik, kemi, geografi, hälsokunskap, modersmål och litteratur, samhällslära, psykologi samt inom delområden av mångsidig kompetens, såsom multilitteracitet, kompetens för välbefinnande, samhällskompetens
och kommunikationsfärdigheter.

Oppimateriaalit alakouluihin Oppimateriaalit yläkouluihin ja toiselle asteelle Kuvat luonnonkatastrofeista